دسته‌ها
مقالات

پلمب ۱۹ واﺣﺪ صنفی ﻣﺘﺨﻠﻒ در ﺗﺮﺑﺖ حیدریه – نیوزبازنشر خبر از news.ir

حوادث رکنا: ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ انتظامی ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ از پلمپ ۱۹ واحد صنفی ﻣﺘﺨﻠﻒ در اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان تربت حیدریه ﺧﺒﺮ داد.

پلمب 19 واﺣﺪ صنفی ﻣﺘﺨﻠﻒ در ﺗﺮﺑﺖ حیدریه

ﺳﺮﻫﻨﮓ علی اکبر کیانیﮔﻔﺖ: با اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮک اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺎﻛﻦ عمومی و شبکه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﺻﻨﺎف ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ، از ﺗﻌﺪاد ۷۰۲ واﺣﺪ ﺻﻨﻔی ﺑﺎزدﻳﺪ به ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.

به گزارش رکنا، او افزود: در اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﻌﺪاد ۱۹ واحد صنفی ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺘﺎد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺑﻴﻤﺎری ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم قضائی ﭘﻠﻤﭗ شدند.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﺑﺖ حیدریه ادامه داد: ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ غیر قانونی ﺻﻨﻔﯽ، ﻣﺮاﺗﺐ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ۱۱۰ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ اطلاع رﺳﺎﻧﯽ کنند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.


آیا این خبر مفید بود؟

لینک منبع: پلمب ۱۹ واﺣﺪ صنفی ﻣﺘﺨﻠﻒ در ﺗﺮﺑﺖ حیدریه – نیوز

https://www.news.ir/127869/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%DB%B1%DB%B9-%D9%88%D8%A7%EF%BA%A3%EF%BA%AA-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%EF%BB%A3%EF%BA%98%EF%BA%A8%EF%BB%A0%EF%BB%92-%D8%AF%D8%B1-%EF%BA%97%EF%BA%AE%EF%BA%91%EF%BA%96-%D8%AD/

حوادث