***برنامه زمانبندی سخنرانی گروه صنایع****

موضوع جلسه:   ارائه مقالات مهندسی صنایع

چهارشنبه

29/02/95

ساعت

 10 الی12 -  14 الی16   - 30/16 الی30/18

کلاس

210

 رئیس جلسه: سارا حق دوست

زمان ارائه

عنوان مقاله

نویسندگان

داور

10:00-10:15

ارزیابی عملکرد هیاتهای ورزشی استان اصفهان باروش تحلیل پنجرهای پوشش داده ها و با رویکرد ورزش قهرمانی

 

ابراهیم وطن،هادی شیرویه زاد

 

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر علی شهابی

10:00-10:15

شناسایی و دسته بندی عوامل موفقیت مدیریت پروژه چابک

 

زهرا بزرگ زاد، هادی شیرویه زاد

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

10:15-10:30

شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر سبز بودن زنجیره تامین در گروه صنعتی انتخاب

انسیه بخشی، هادی شیرویه زاد

 

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر علی شهابی

10:15-10:30

ارزیابی عملکرد نسبی دانشگاه های استان فارس در سال 49 با رویکرد پژوهشی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

احمد صفری

دکتر هادی شیرویه زاد،دکتر میثم مجدی

10:30-10:45

درجه بندی واحد های تصمیم گیرنده با ورودی و خروجی فازی(کاربرد ان در شعب بانک)

فرهاد حسین زاده لطفی، مدینه محمدی

دکتر هادی شیرویه زاد،دکتر علی شهابی

10:30-10:45

حل مسئله توزیع انبار های فرا بار انداز در حالت چند دوره ای به وسیله الگوریتم فاخته

 

 

 

پرستو سیدی ،امیر سلمان خیر خواه، جواد بهنامیان

دکتر هادی شیرویه زاد،دکتر میثم مجدی

 

 

 

 

 

 

زمان ارائه

عنوان مقاله

نویسندگان

داور

10:45-11:00

دسته بندی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین پایدار با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری

 

 

مرثانا السادات غفوریان، هادی شیرویه زاد

دکتر هادی شیرویه زاد،دکتر علی شهابی

10:45-11:00

تحلیل شکاف و تجزیه و تحلیل عملکرد- اهمیت ابعاد کیفیت خدمات به تفکیک گرایش تحصیلی; گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

هادی شیرویه زاد1، *مریم سیفی2، نجمه بیاتی3

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

11:00-11:15

ارزیابی کارایی شرکتهای بیمه بر اساس ترکیب مدلهای وزن مشترک

گل نساء امیری،مهناز برخورداری

دکتر هادی شیرویه زاد،دکتر علی شهابی

11:00-11:15

مطالعه­ای درخصوص شاخص­های سرمایه ساختاری ورتبه بندی آن دردانشگاه ­ها

 

مهدی علی اکبر نیا عمران1، محمد پیش نماززاده2

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

11:15-11:30

اولویت بندی و دسته بندی ابعاد کیفیت خدمات با استفاده از تحلیل شکاف و تجزیه و تحلیل اهمیت–عملکرد با تمرکز بر سابقه استفاده از مرکز آموزشی :گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد نجف آباد

هادی شیرویه زاد1 ، علی جواهری2 ، علیرضا خسرویانی

 

 

دکتر هادی شیرویه زاد،دکتر علی شهابی

11:15-11:30

تدوین استراتژی‌های تولید مخازن پلاستیکی نگهداری مایعات با استفاده آنالیزSWOT

 

 

 

محمد لشکری زرینی1 . حامد ملکی2 . سعید رحیمی3 . مجتبی اکبریان

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

11:30-11:45

بهبود فرآیند تولید کنسانتره زغالسنگ با بررسی تاثیر فاکتور باطله با استفاده

 از طراحی آزمایشات در کارخانه زغالشویی طزره

مسعود فدایی1*، محمد تاجی2

دکتر هادی شیرویه زاد،دکتر علی شهابی

11:30-11:45

Applying hybrid method to evaluate the relative efficiency and rank the Insurance companies

 

 

SeyedEhsanShojaei*1, Seyedjafar Sadjadi2, 3Reza TavakoliMoghadam

 

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

11:45-12:00

-بررسی کارایی مصرف انرژی در ایران و کشورهای مختلف جهان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

مهرداد رحمتی، هادی شیرویه‌زاد

دکتر هادی شیرویه زاد،دکتر علی شهابی

11:45-12:00

ارزیابی فاکتورهای بهره وری نیروی انسانی در صنعت تولید

(مطالعه موردی: شرکت کوثر رامسر)

میثم مجدی*1، آمنا قنبریتلوکی2، خدیجه قاضیانی3

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

 

موضوع جلسه:   ارائه مقالات مهندسی صنایع

چهارشنبه

29/02/95

ساعت

10 الی12 -  14 الی16   - 30/16 الی30/18

کلاس

سمعی بصری3

رئیس جلسه: فاطمه زهرا منتظری

زمان ارائه

عنوان مقاله

نویسندگان

داور

10:00-10:15

حل مسئله تخصیص افزونگی پایایی جهت حداکثر رساندن میانگین زمان برای خرابی سیستم موازی- متوالی

علی شهابیآرش اپرناک2

 

دکتر هادی شیرویه زاد،دکتر علی شهابی

10:00-10:15

انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از روش  AHPفازی

میثم مجدی1، غلامرضا عینی سرکله2، حسین محمودی سفید کوهی

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

10:15-10:30

معکوس درازین در سیستم خطی

گوهر شکوری1، غلامرضا شکوری2، نسا اسحق نیموری

 

دکتر هادی شیرویه زاد،دکتر علی شهابی

10:15-10:30

شناسایی عوامل تأثیرگذار مسیر احداث راه­آهن شیراز–اهواز با تکنیک روابط علت و معلولی در نرم­افزار MiniTab

 

محمد ابید1* ،فاطمه هرسج2

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

10:30-10:45

بررسی علت هاي تاخیر پروژه هاي بخش صنعت برق و الویت بندي آنها با استفاده از  روش    TOPSIS

موردمطالعه :شرکت توزیع نیروي برق استان گیلان

یونس اکبرنیايدفرازي* ،کامران مهردوست

 

دکتر هادی شیرویه زاد،دکتر علی شهابی

10:30-10:45

ارائه روشی جهت اولویت‌بندی عوامل سرمایه فکری سازمان‌های پروژه‌محور براساس تحلیل حالات خرابی پروژه‌هابااستفاده ازDEA و QFD–موردمطالعه درشهرداری اصفهان

 

 

 

محمد مهدي توکلي 1*، سعید فردانی2

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

10:45-11:00

رتبه بندی کارایی شعب بانک صنعت و معدن با استفاده از دو روش PCAو DEA و مقایسه نتایج دو روش

 

 

هادی شیرویه زاد ،پویان حیدری

دکتر هادی شیرویه زاد،دکتر علی شهابی

10:45-11:00

.ارزیابی عملکرد در رتبه بندی کارخانه های سیمان استان فارس با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

 

هادی شیرویه زاد ،حسن دانشور

 

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

11:00-11:15

 

An MOLP method for Complex-valued DEA model

 

 

 

مهناز مقبولی،خدیجه قاضیانی،مهدی عینی، منیره ذریه حبیب

 

دکتر هادی شیرویه زاد،دکتر علی شهابی

11:00-11:15

-سنجش بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

BSC)) جهت پیاده سازی استراتژی­های سازمانی

علی شهابیآرش اپرناک

 

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

11:15-11:30

 

- بهینه سازی صفهای متوالی با رویکرد شبیه سازی

 

 

 

 

 

 

علی شهابیآرش اپرناک2

 

 

دکتر هادی شیرویه زاد،دکتر علی شهابی

11:15_11:30

 

- ارزیابی پرتفویی از کارآترین شرکتهای پذیرفته شده در بورس با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA)

 

 

علی شهابیآرش اپرناک2

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

11:30-11:45

خوشه بندی رضایت کارکنان از کیفیت خدمات IT مورد مطالعه:مجتمع فولاد مبارکه

هادی شیرویه زاد،

بهنام خاموش پور

دکتر هادی شیرویه زاد،دکتر علی شهابی

 

چهارشنبه

29/02/95

ساعت

10 الی12 -  14 الی16   - 30/16 الی30/18

کلاس

210

رئیس جلسه: سیده حاتمه حسینی ثابت

زمان ارائه

عنوان مقاله

نویسندگان

داور

14:00-14:15

خوشه بندی مشتریان براساس پارامترهای خرید آنان جهت بالا بردن کیفیت سفارشات در فروشگاه های بزرگ زنجیره ای مبتنی بر الگوریتم کرم شب تاب

سید محمد باقری1*، زین العابدین رحمانی2، هادی روشن3، معصومه افشاری نژاد4

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

14:00-14:15

اندازه­گیری ریسک در طرح­های سرمایه­گذاری به وسیله الگوریتم مونت­کارلو

 

آرین اشراقی

 

دکتر هادی شیرویه زاد،دکتر علی شهابی

14:15-14:30

ارزیابی کارایی پروشه های شش سیگما به کمک تکنیک ترکیبی تحلیل مولفه اصلی و تحلیل پوششی داده ها با داده های فازی

کد خدا زاده

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

14:15-14:30

شناسایی و رتبه­بندی ریسک­های پروژه عمرانی بر اساس ابعاد پایداری با استفاده از تصمیم­گیری چندشاخصه فازی

 

 

هادی شیرویه زاد، سیمین نصیر پور ناوه کش، عاطفه امین دوست

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر علی شهابی

14:30-14:45

بکارگیری مدلQFD در شناسایی و بهبود کیفیت خدمات شرکت­های PSP به بانک­های طرف قرارداد(مطالعه موردی یک شرکت PSP فعال در حوزه دستگاه های کارتخوان بانکی)

سید محمد حاجی مولانا 1، محمد خلیل زاده 2،لاله کتوئی زاده3* ،آروین عزیزیان کهن4

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

14:30-14:45

ارائه الگوی جدید مكان یابي دستگاه های خود پرداز (مطالعه ی موردی: بانک سامان)

الناز ساعدی1، هادی صاحبی2

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر علی شهابی

14:45-15:00

ارزیابی عملکرد محصولات شرکت داروسازی گلدارو با رویکرد توسعه محصول

بابکارگیریمدل رتبه­بندی تحلیل پوششی داده ها

فرشاد کاوه1*، هادی شیرویه­زاد2، سید محمد عرب­زاد3

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

14:45-15:00

محاسبه سود بهینه جریان موجودی کالاهای فاسد شدنی با کمبود مجاز در محیط فازی

 

 

سید هژیر حسینی1*، ایمان غلامی2 ، مهنوش سلیمانی3

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر علی شهابی

15:00-15:15

تحلیل ریسک مالی احداث پروژه نیروگاه با انرژی تجدید پذیر با ورود وام با بهره گیری از روش شبیه سازی مونت-کارلو

سید هژیر حسینی1*، مهنوش سلیمانی2، ایمان غلامی3

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

15:00-15:15

بررسی متغیر های ظرفیت تغییر سازمانی در سازمان های ایرانی با استفاده از روش تحلیل عاملی

 

زهرا علی اصغری، عباس معیا

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر میثم مجدی

15:15-15:30

اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی زنجیره تامین نفت

سیده فاطمه فقیدیان، میثم مجدي،حبیب اله جوانمرد

دکتر هادی شیرویه زاد، دکتر علی شهابی

 

 کاربرانکلمه‌عبورتان را فراموش کرده‌اید؟


MESSAGE: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122)
TYPE: Warning
FILE: Unknown
LINE: 0
DEBUG INFO:

Context cannot be shown - (Unknown) does not existMESSAGE: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/aiheg2wnic/var/tmp)
TYPE: Warning
FILE: Unknown
LINE: 0
DEBUG INFO:

Context cannot be shown - (Unknown) does not exist