کمیته علمی مهندسی عمران

دکتر محمود حسینی
دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر بهرخ هاشمی
دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر عبدالرضا سروقد مقدم
دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر میر احمد لشته نشایی
دانشیار دانشگاه گیلان
دکتر رحمت مدندوست
دانشیار دانشگاه گیلان
دکتر علی قربانی
دانشیار دانشگاه گیلان
دکتر رضا جمشیدی چناری
دانشیار دانشگاه گیلان
دکتر ربیعی فر
استادیار
دکتر محسن لشگر بلوک
استادیار دانشگاه گلستان
دکتر امیر محمود زاده
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
دکتر علی هوشمند
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار
دکتر مهدی نژاد نادری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
دکتر باقر حیدرپور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر
دکتر سید سجاد شهابی
دکتر فائزه نجاتی
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
دکتر المیرا خاکسار
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
دکتر هادی فقیه ملکی
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
مهندس ابراهیم رضایی
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
مهندس حسین معصومی
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
مهندس مصطفی خمیری ثانی
موسسه آموزش عالی آیندگان

کاربرانکلمه‌عبورتان را فراموش کرده‌اید؟