کمیته علمی مهندسی معماری

دکتر محمد رضا بمانیان
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسین ذبیحی
دانشیار
دکتر طاهروحیدی
استادیار
دکتر محمد مهدی رئیس سمیعی
استادیار
دکتر آرش مهرگانی
استادیار
دکتر مرتضی صدیق
استادیار
دکتر حسن تقی پور
مهندس بهزاد چنگیزی
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
مهندس مهدیه میرمیران
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
مهندس سمانه حسین پوریان
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
دکتر مبینا روحی
استادیار
امیرمهیم مهیمی
استاد مدعو
مهندس سید امین سیدین
مربی

کاربرانکلمه‌عبورتان را فراموش کرده‌اید؟